Jesteś tutaj: Strona główna / Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kompostowanie bioodpadów.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kompostowanie bioodpadów.

Data powstania: 2020-12-16 20:08
Data modyfikacji: 2020-12-16 20:11

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 poz.1439) stanowi, iż rada gminy zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Warunkiem uzyskania zwolnienia są:
     - posiadanie na nieruchomości kompostownika przydomowego, oraz
     - kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Wysokość zwolnienia zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr RG.0007.148.2020 z dnia 26 listopada 2020r., wynosi 10 zł od nieruchomości miesięcznie.  Wiąże się to jednak z brakiem możliwości oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów (bioodpadów zielonych gromadzonych w brązowych workach i bioodpadów kuchennych w pojemnikach) oraz zwrotem brązowego pojemnika dostarczonego przez firmę Master Odpady i Energia.
Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z tego zwolnienia zobligowani są do złożenia w urzędzie gminy nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji dokonujemy samoobliczenia wysokości opłaty uwzględniając wysokość przedmiotowego zwolnienia.
Wójt zobowiązany jest do kontroli nieruchomości, które zadeklarują kompostowanie bioodpadów we własnym zakresie. W razie stwierdzenia braku kompostownika na nieruchomości lub uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości, wójt w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym nie stwierdzono co najmniej jednej z przesłanek uprawniających do zwolnienia
Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia ostateczności decyzji i wymaga złożenia nowej deklaracji.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1209


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór