Ekologia

kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska

Data powstania: 2014-04-29 09:23
Data modyfikacji: 2014-06-24 17:20

W celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa, Wójt Gminy Kobiór jest zobligowany do sporządzania Programu Ochrony Środowiska zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pózn. zm.) i jego aktualizacji za 4 lata. Polityka ekologiczna państwa uwzględnia cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów, w tym także mechanizmy prawno - ekologiczne i środki finansowe. Zakres Programu odpowiada wymogom określonym przez Ustawę Prawo ochrony środowiska.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kobiór na najbliższe cztery lata, tj. 2009÷2012 z uwzględnieniem perspektywy kolejnych czterech lat, tj. 2013÷2016, stanowi druga edycje dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy i jest aktualizacja dokumentu przyjętego w 2004r. z uwzględnieniem analizy i wniosków zawartych w Raporcie z realizacji dotychczasowego Programu. Zadania ujęto - w strukturze celów i priorytetów – w harmonogram rzeczowo-finansowy (w rozbiciu na lata), w którym podano zasady odpowiedzialności i współpracy a także wskazano zewnętrzne źródła finansowania. W Programie zawarto także propozycje procedur zarządzania jego realizacja oraz propozycje systemu oceny skuteczności jego wdrażania.

Wybór celów, priorytetów i zadań jest dorobkiem analizy dokumentów strategicznych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, opracowań naukowych, uwarunkowań finansowych oraz konsultacji, którymi objęto zainteresowane podmioty samorządowe, gospodarcze i środowiska opiniotwórcze gminy. W szczególności Program jest zgodny z programem ochrony środowiska dla województwa śląskiego, programem ochrony środowiska dla powiatu pszczyńskiego, a także z obowiązującymi dokumentami składającymi sie na program rozwoju Gminy Kobiór. Przyjęto, że cele strategiczne i priorytetowe kierunki działań są pochodna stanu środowiska gminy oraz całokształtu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań społecznych.

Ostatecznym celem realizacji programu jest osiągniecie takiego stanu środowiska, który nie będzie stanowił bariery ograniczającej jakość życia mieszkańców Gminy Kobiór. Wśród różnych zadań na czoło wysuwa sie poprawa stanu zasobów wodnych, a zwłaszcza jakości wód powierzchniowych. Dla trwałej poprawy w tej dziedzinie niezbędne jest ostateczne uporządkowanie gospodarki ściekowej. O jakości środowiska decyduje jednak kompleksowe oddziaływanie jego wszystkich elementów. W warunkach Gminy Kobiór istotnym zadaniem jest pogodzenie przestrzennego rozwoju gminy z ochrona i kształtowaniem zasobów przyrody, minimalizacja zagrożeń i uciążliwości akustycznych, rozwiązanie problemu gospodarki odpadami oraz wyeliminowanie problemu niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Duże znaczenie mieć będzie także wdrażanie zasad zintegrowanego zarządzania środowiskiem gminy z uwzględnieniem konsultacji społecznych. Do istotnych narzędzi zarządzania należy zaproponowany zestaw wskaźników służących zarówno diagnozowaniu stanu środowiska, jak mierzeniu postępów we wdrażaniu programu. Przy opracowywaniu Programu, duży nacisk położono na poprawę stanu świadomości ekologicznej oraz edukacje ekologiczna mieszkańców Gminy Kobiór.

Zarządzanie realizacją Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kobiór przebiegać będzie w sposób uspołeczniony. Realizacja zadań krótkoterminowych będzie dokonywana co dwa lata, natomiast aktualizacja programu – co cztery lata.

Niniejszy Program nie obejmuje szczegółowo problematyki gospodarki odpadami, gdyż ich rozwiązywanie określone jest przez Plan Gospodarki Odpadami – dokument opracowany oddzielnie.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1818


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór