Jesteś tutaj: Strona główna / Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II

Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II

Data powstania: 2019-01-17 08:45
Data modyfikacji: 2019-01-17 08:49

„Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT

Dofinansowanie projektu z UE: 504 052,65 zł
Koszty kwalifikowalne: 593 003,12 zł    
Wartość projektu zgodnie z umową: 958 642,11 zł
Termin realizacji: 06.12.2018 r. – 31.07.2019 r.

Projekt zakładał rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór o wielkości 5 704 RLM. W zakres projektu wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 2042,8 mb, w tym kanalizacja grawitacyjna: 1882,1 mb, rurociąg tłoczny: 160,7 mb, oraz 1 przepompowni ścieków. W wyniku realizacji projektu do kanalizacji miały zostać podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 135 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją są doprowadzane i oczyszczane na istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” mieszczącej się przy ul. Rzecznej w Kobiórze. Po realizacji sieć wykonana w ramach projektu została powierzona do eksploatacji Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu (KZK), wykonującemu zadania własne Gminy Kobiór z zakresu zbiorowego oczyszczania ścieków.
W dniu 9 listopada 2018 r., podpisano umowę na realizację robót budowlanych, związanych z projektem pn. „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze – etap II” dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Roboty budowlane wykonywać będzie firma JKM Spółka z o.o. z Mikołowa.
15 listopada 2018 r. dokonano oficjalnego przekazania placu budowy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz wyłonionego w odrębnym postępowaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W trakcie czynności przekazano dokumentację projektową, dokumentację geodezyjną, dzienniki budowy oraz dokonano przeglądu wytyczonej  trasy kanalizacji w terenie.
Tego samego dnia wieczorem, w siedzibie Gminnego Domu Kultury przy ul. Centralnej 16 w Kobiórze, odbyło się spotkanie z właścicielami nieruchomości, którego celem było zaznajomienie z przebiegiem trasy kanalizacji, założeniami przedmiotowego projektu, możliwościami korekty przebiegu sieci, jak również warunkami realizacji indywidualnych przyłączy budynków do budowanej sieci kanalizacyjnej. Ponadto obecni otrzymali druki deklaracji – zobowiązania do przyłączenia do budowanej kanalizacji.
30 listopada 2018 r. Wykonawca przystąpił do budowy sieci kanalizacyjnej.
W dniu 14 czerwca 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót budowlanych. Wykonawca zrealizował w rejonie ul. Leśników, ul. Na Kąty oraz ul. Ołtuszewskiego, sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2 004,18 mb, w tym:
1) kanalizacyjną sieć grawitacyjną PCV Ø 200 o długości 1 844,30 mb;
2) kanalizacyjną sieć tłoczną Ø 90 o długości: 159,88 mb;
3) pompownię ścieków P-3 (szt. 1); 4) odtworzenie nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie budowy.
W dniu 20.09.2019 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie zrealizowanej sieci kanalizacyjnej.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostały podłączone do sieci budynki mieszkalne zamieszkałe przez 138 osób.

INFORMACJA NA TEMAT BUDOWY PRZYŁĄCZY:
Przyłącza realizowane będą na podstawie indywidualnych projektów, uprzednio uzgodnionych z Kobiórskim Zakładem Komunalnym (KZK) z siedzibą przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze. Projekty przyłączy będą wykonywane w oparciu o geodezyjną mapę powykonawczą z naniesionymi rzędnymi ciągów głównych kanalizacji sanitarnej, którą otrzyma od nas wybrany projektant. Wzorem lat ubiegłych wystąpimy do kilku projektantów o wycenę kosztów projektu
i przekażemy zainteresowanym listę. Wybór projektanta przyłącza należy do właścicieli nieruchomości.  Zakładamy zwolnienie z opłat za wydanie warunków i odbiory przyłącza przez KZK. Prace związane z budową przyłącza można wykonać we własnym zakresie lub zlecić firmie zewnętrznej. Koszty związane z budową przyłączy pokrywają właściciele posesji. Zakupu wszelkich materiałów do budowy przyłącza najlepiej dokonać po otrzymaniu projektu, na podstawie wykazu materiałów. Po wykonaniu wykopu pod przyłącze należy ułożyć rury kanalizacyjne i ewentualnie studzienki zgodnie ze spadkami określonymi w projekcie. Następnie, przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić przyłącze do odbioru przez Kobiórski Zakład Komunalny (tel. 32-218-84-76), który winien stwierdzić prawidłowość jego wykonania oraz sporządzić stosowny protokołu odbioru. Wtedy dopiero można zasypać ułożony ciąg przyłącza. Ścieki można będzie wprowadzić do sieci kanalizacyjnej dopiero po zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków z KZK. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Przestrzennej tutejszego Urzędu (tel. 32 218 81 82 wew. 32).


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1154


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór