Jesteś tutaj: Strona główna / Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym

Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym

Data powstania: 2020-01-16 09:42
Data modyfikacji: 2020-01-16 09:46

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych
dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego
oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Projekt dotyczy przebudowy gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze należącego do Gminy Kobiór. Przebudowa obejmuje następujące prace:
- Remont elewacji budynku i wejść do klatek schodowych,
- Remont piwnic,
- Remont parteru i piętra budynku (segmenty A, B, C i D),
- Wykonanie niezbędnych prac na poddaszu,
- Wykonanie instalacji wewn. wodno - kanalizacyjnych wraz z wymaganym przepisami wyposażeniem,
- Wykonanie instalacji wewn. centralnego ogrzewania,
- Wykonanie instalacji wewn. Elektrycznych,
- Wykonanie instalacji wewn. gazu wraz z wymaganym przepisami wyposażeniem,
- Zagospodarowanie terenu - budowa chodników i opaski wokół budynku
- Zakup niezbędnego wyposażenia mieszkań chronionych.

W przebudowanym budynku w wyniku realizacji projektu zostaną wydzielone i utworzone 2 mieszkania chronione i 6 mieszkań socjalnych. Zakres prac jest zgodny z opracowanym projektem budowlanym oraz przepisami dotyczącymi wymagań jakie muszą spełniać mieszkania socjalne i chronione.

Koszty funkcjonowania budynku objętego projektem będzie finansowany z czynszów opłacanych przez najemców mieszkań chronionych i socjalnych, które zostaną utworzone w tym budynku. Uzupełniającym źródłem finansowania kosztów funkcjonowania tego budynku będą środki z budżetu Gminy Kobiór, która na ten cel przeznacza co roku w budżecie odpowiednie kwoty. Należy zaznaczyć, że jednym z głównych efektów realizacji niniejszego projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem poprzez udostępnienie potrzebującym osobom / rodzinom mieszkań chronionych i socjalnych, w których opłaty czynszowe są niższe od rynkowych. Będzie to miało pozytywny wpływ na trwałość finansową projektu.

Wartość projektu: 1 090 858,23 zł
Koszty kwalifikowalne: 1 002 609,47 zł        
Dofinansowanie ze środków UE: 775 305,40 zł
Środki własne: 315 552,83 zł

Projekt jest też powiązany z innym projektem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór", który realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. Planowany termin realizacji: od 01.01.2020 do 31.12 2021. Projekt powiązany będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny.

Projekt powiązany pn. „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” skierowany jest do osób i rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Kobiór. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych w środowisku lokalnym, co spowoduje poprawę funkcjonowania społecznego rodzin poszukujących wsparcia, borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Projekt skierowany będzie zwłaszcza do osób i rodzin zamieszkujących mieszkania socjalne i chronione w budynku rewitalizowanym położonym w Kobiórze, przy ul. Orlej 4. Skierowanie go w szczególności do tych osób pozwoli na uzyskanie efektu synergii: pomocy materialnej (zamieszkanie w tanich w utrzymaniu mieszkaniach socjalnych i chronionych) będzie towarzyszyła pomoc w formie bezpłatnych usług społecznych.

Kompleksowym wsparciem zostanie objętych 8 rodzin w tym:
- w mieszkaniach socjalnych - 6 rodzin ( ilość osób w rodzinach 27 / ilość dzieci 11), w tym: 5 rodzin niepełnych – w tym 2 rodziny, w których osoby nie pracują ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, 1 rodzina wielodzietna, 1 rodzina, w której osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem jest niepełnosprawna, 1 rodzina niewydolna wychowawczo, 1 rodzina pełna, wielodzietna,
- w mieszkaniach chronionych – 2 rodziny (ilość osób w rodzinach 6 / ilość dzieci 3), w tym: 1 rodzina niepełna. W/w rodziny będą objęte wsparciem w postaci następujących usług: praca z rodziną, w tym asystentura rodzinna, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia, „Szkoła dla rodziców”, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówki opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy Środowiskowej. Efektem tych działań będzie doskonalenie umiejętności społecznych rodziców, zwalczanie własnej bezradności, uzyskanie nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych.Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 1157


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór